Årsmøte 2021 Tennfjord og Eidsvik Småbåtlag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR TENNFJORD OG EIDSVIK SMÅBÅTLAG

Mandag 2 2 . Mars 2021 KL. 1 8 . 3 0

Sted: Tennfjord Ungdomshus

Sakliste:

1) Registrering av fremmøte

2) Godkjenning av innkalling og sakliste

3) Valg av møteleder

4) Valg av referent

5) Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll.

6) Årsmelding 20 20 fra styret.

7) Revidert regnskap for 20 20 .

8) Informasjon fra Styret .

9) Godkjenning av satser for 20 2 1

10) Dugnader 20 2 1

11) Budsjett 20 2 1

12) Valg av styre for 20 2 1

13) Valg av valgkomite 2021

14) Innkomne saker

PS! • Styret ber om at saker som ønskes inn på saklista sendes Forman@tes.as senest 9 Mars 20 2 1 .

Vel møtt! Med helsing Styret i Tennfjord og Eidsvik Småbåtlag

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.